Obstawianie zakładów sportowych w Polsce jest łatwe dzięki Mostbet kasyno.
Otrzymuj hojne bonusy od 1Win: dodatkowe środki na zakłady, darmowe spiny na automatach i udział w wyjątkowych promocjach - wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną!

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI:
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.REKLAMACJA PRODUKTU
7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.sklep.clematis.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.clematis.com.pl

prowadzony jest przez CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SP. Z O.O. SP.K.; adres miejsca

wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Duchnicka 27; 05800 Pruszków; NIP:5341852907,

REGON: 006921758 ; adres poczty elektronicznej: gotowezestawy@clematis.com.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i

jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z

realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w

celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej

na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące

przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,

cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także

informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi

analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.

Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego

Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce

prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający

utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie

Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do

elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i

płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub

zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93

ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym

przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym

gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego

Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez

Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim

korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści

kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w

Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

internetowym: www.sklep.clematis.com.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SP. Z O.O. SP.K.;

adres: ul. Duchnicka 27; 05800 Pruszków; NIP:5341852907, REGON: 006921758 ; adres poczty

elektronicznej: gotowezestawy@clematis.com.pl

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na

rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –

korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia

oraz Newsletter.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem

dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po

wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu

Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej

modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami

oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia

niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy

Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz

numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter

jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą

wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych

kroków: – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu

poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu

pola „Zapisz”. Korzystanie z Newslettera następuje również poprzez zaznaczenie odpowiedniego

checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia

Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera

(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gotowezestawy@clematis.com.pl lub też pisemnie na

adres Sprzedawcy.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do

Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji

17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google

Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i

wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce

internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich

i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do

wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania

treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego jest opisany w rozdziale 6 Regulaminu.

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz

pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury

reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na

przykład:

2.4.1.1. pisemnie na adres: Duchnicka 27, 05800 Pruszków;

2.4.1.2.. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

gotowezestawy@clematis.com.pl;

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2)

żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają

formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.

2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i

zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a

także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych

kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest

informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w

chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

Zamówień:

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego

przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej

wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,

która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do

realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy

Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu

Internetowego Sprzedawcy.

  1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl –

możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie

internetowej http://www.przelewy24.pl/.

4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są

zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności

elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres

siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP

7792369887, Regon 301345068.

  1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna i wkalkulowana w cenę Produktu.

5.3. Sprzedający nie przewiduje możliwości odbioru osobistego Produktu przez Klienta.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego

Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o

różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może

przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia

uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w

szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów

Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy

wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością

zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr

141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje

dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są

określone na stronie Sklepu Internetowego.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: Duchnicka 27, 05800 Pruszków;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

gotowezestawy@clematis.com.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to

i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają

formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub

usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być

obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych,

uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy zdjęcia dokumentujące wadliwość Produktu na

adres elektroniczny: gotowezestawy@clematis.com.pl

  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY

DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy

(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców

Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy

konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do

stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:

http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego

ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem

porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia

czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem

kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy

sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod

adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić

od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy (35

złotych) ,które są wkalkulowane w cenę każdego Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.1.1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.1.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o

odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.2.1. pisemnie na adres: Duchnicka 27; 05800 Pruszków

8.1.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

gotowezestawy@clematis.com.pl ;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o

Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu

Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez

konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym

dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi

wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego

samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument

może zwrócić Produkt na adres: Duchnicka 27; 05800 Pruszków

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do umów:

8.8.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub

wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której

przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub

ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której

przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje

alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których

dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,

nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do

niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której

przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11)

zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż

do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie

oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są

zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i

Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem

niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od

Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta

niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie

będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu

aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący

konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego

rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany

jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za

Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć

umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania

przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach

pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny

oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca

złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie

będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie

ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie

będącego konsumentem.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą

niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym

(np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli

zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest

Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14

dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała

wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący

konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż

umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw

nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian

Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone

Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów

Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca

2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014

roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja

2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego

prawa.

11.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SP. Z O.O. SP.K.

Duchnicka 27; 05800 Pruszków

gotowezestawy@clematis.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.